Housed in the Palais des Nations overlooking Lake Geneva, the United Nations Office at Geneva (UNOG) is the second largest United Nations center after the United Nations Headquarters in New York.  Prominently displayed there is the Celestial Sphere, a monument encircled by stands of hundred-year-old cedar trees. Its spherical frame is adorned with sixty-four gilded constellations and 260 silvered stars.

                                                                                                       MEMORANDUM
_____________________________________________________________________________________________________________________

TO:             xxxx - REDACTED - xxxx
FROM:       Dr. James Blusson [jblusson@archongenomics.com]
DATE:        xxxx - REDACTED- xxxx
RE:           Genetic Sequence to Translate -- Chromosome 2, Introns 231-335
_____________________________________________________________________________________________________________________

aGaTcGcaaGTaTaccaGGccTcGccGaccacaGTcaTTaaGTcTacTcTTGacGaaTGGaaTTcGTGaGcaacGcacacaGGaGTaGaGGacGaTcTTaGGGcccGaacaccTTGaTTGaTGcaTcTaTGTacTaaTTacGcTaaGacccaaGTGaTaacTGcTacccTTaaGaGcaGcccaacGcGacaacTGcaTcGaTGaGGGGcTGTacacaTGcGGccaTGccTaTacGaaccacGGcTTGTcTGccGTaacTaccaccGGGcTcaaTTcTccaaTGaaTcTcaGaacaacTaGcaTGcTTacGcGcGGGcaTacGTTcaacaTTaaGaGcTGaGGTaaTTTcTaaaGGTacTGcaTacacccTGTaGTTcGGaGccaaTTaGTGGccTacacaaGGaaaTTcTGaccaTaGTcTTcGcTGccTcGaaGcacacaTTccGGcaTTTcaGacTGaGTTGcTGcTTcGacGaaacacTGGcGacaGTaTccccGGcaTaGaaGcacccaTGccGcGcGGaacaTaGTGccGTaGTGcGaacaGacccacTTTaTGGcTTcTccTaTTTcTcaaGTaTcaacaGacaaacGTGaGaaaGTcTcaaaGTaaGaGaTGcGaaTaGGGccTcacGaaacacTGcGTaccTTaaGaGcGGcaccTaGTccGaccTGaaGaTcTTGaaTacaGaaacaaTaGcccTaTGGaGaTcTGccTaGcTGTcGacaGGTGaGaaTGcaccGaTGcGTaacGGcaaTTaGGcTGGTcTTcacaTaTGGaTcaaTTaTGccccTcaGTTccGcaccacGGTcGccaTGcGaacaTTaaGaGacTcacaccTcGcaGGaTTacGcGaGTTaaTaaTGTcaacaTTcaGaGaTTcGTGcaTGTcGaaacGccaaccTGaTTGTaTTccGGcacTcaacccGGGaTccaGTaGccaaGGacTcTccTacccaaTcccGcTcTGaaccTaTGGacTGaGTGaTaaacGccTGTacTaaccccGGTaGGTaGTaGacacGTcGGTGaaGaaaaacTTccaTGcTGaTGGGaTTGcTaTaGGcGTccaGGacTccccTaaaaaaTTaacGGcGTTcTaGcTGGcaGaaTGaaTcGccTaaaaaaGTcacTacTGGTcaGaaGaaaaaaTTaGGaccTGcccaTcTGGGacTaTGcGccTcTGaGTTaaGTacGGGcaTacacccTGcTTGTaGTcGGGccaTcccccaGTaTccacGGaaaaTaTGaTGGcaGTcaGccaGGGcaGTaaGcccccaGTaaacGcTGaTTTcaTTcaGcaaaGcccaaaGTGaTTGaGGcGcaaaTTaGGTGccGacacaaGGTcaTaaGGccTcTaGTGcGTacTTcTacTaGGGcGTacGTacGaGaTGccTaaccTaccaaaGTGcGacaGGcTacaaTTccGaTaaGaacaacGGaaTcacTGccGaTaGTacaaGaTGacGaaccTaGGTaccTaccaaaGaGcccGcTGGcTcTaGGcaTaTaGTTcTcacGTGGcTccTGcaacGcTGaGGcacGGcccTTaTTcTGTGaTGcaccTaGTGaTaccGTcTGcaaaGacaccaTTGcaaccTTaGTGGaTGGaaGTcGGTccTTcTTaaGaGcGTTaaTTcGTTccTTcTGaaGaGcTGcaGccacGaccaaaGTaaTGGaTTGccGccTTccTaTaGGaacaGaTGGcGacaaTccccccGGTcGGTcGTcGcaTaGTGccGGcTGaaTcaaTGcTGTGcGTcGGcTcaTcaaaacTTaacaGcTGaTTGcaGGccGccccGccacccTGTccTTcGGTcaaaaGTcTTTTaGTcTaTTaGGcaTcGaaTccacaaGTTcGcaaGTaGaaaaGGccTaTaaTaaccacGGaTTcacTTcacaTaGTcGTGacTGaaGGTaGTGcTcGcTTacaaGaTTccGGGcGTccTcGaaGcacaccGTcTGGGcTTccGGccaGaaaaacGTcTTcaaGTaTccTaGTccTTaaTGaaTaGaaGcccaacGTcacaTcTGcGGTcaTTcaGacaaGccccaaTTTcTaccTGaGccccGGcaTcGcaGaaaacaGTGccTTaTGGcGcacGTcccaGcTTGaaTacTTTcaTTaaTcTGGcccGaaccccaTcccaacTaGcGaaaTGaGaaccGGcaGaGccGaacacaTaacGGaaGGaGccTaTTGaaTcaTGTacTGaTGGcGaaaaTaaaaaaTaaGGcTcGTcaTcTcTTaTGTcccTaaaacaTTGcGGGaTTaaGaGcGGGacTcaTGccGaGacTcaccacGTaaGaGcTTcTTTccGTacGaaaTTcGTTTaTGGaGTGaGGacGaGaTTacTcccaGaaccacTGcaaGaaTTTGacGcaTcaaccaGcTcaaGcGTGcTaTaGTccGaTcTGTcGcccGTTGaTccGGacaaTcGTcTTaccGTcaaTGaTTaGTTTaTTcaccTaTTGaGcacGTaTTccaaGacacccGTGcGTTcGTaTcaTaTTGcGaccGGaGcaaacTaccacaTGaaGTTaTGTaaTacGTaaTcTaTGccccTaTGGcTacacGaacaacTGcTaaTcTGcTGTccTTTaGaacGTccGaTcGGcTGcacTTaTGccaGTcGacTaTTaaTTTcTTccGcGaGGcGTGccGGaccTTaGGccTaTcaTcGTTaacGaccccaTcTcTcacGGaTacacTGccTaGcTTTTcaGccGaccacaGGGcaGTaGTccccGcTGTaTGGaaTaccaccGGcaGGccGTccaaGaGTGaaGcccGaTTTcccTccccccGaGcTcacTTaGacccTTacGcGcTTTTcaGacTcaaccaGTGaaTGcTGGcTaGaTGaccTGcTTacaTGaGTccTcGcTGaaGaTcTGaaTacaGTaaTcGcGGccTaaaaTccaacaGTcTcaGcTGaTGTaccTacaacaGGacGaaaGGcGccTcTTTacTGaGGcaaGTaTGaTTTTcTTTcGTcaGTacTcTaGTTccGacTTcGaaTcGTcGGTaaGTacTGTaaTccacaaGGacTGTaGGGccGcaGTaaTaGcGTcccaTaGGTaGacccTacaaaaGGGcGTTaGGaGcaGcTTTacTGaGTccTacaGGcGGTTaGGaGGaTacTcTGGcccTaaccccTcGaGcccGTcTacaaGTacGcGcGTTTccTcaTcacccaGTccTaGcTGTTaaccGTacccGaGGaGGaTcTTaTccTcGGcGTGccTGccGcGcGGacGacaaGaaaccaGGGaTacaGGcGaaccTGccTcGcaGccaaaaGTaaTTccGTaTGTGcGGTaGaGaTTTcaTacaGcacaccTTacaTGcGTcGGTGaTGTaaTaaGTcGTGccTTaaGcTaGGTccTaaGGTcaTGccGccaaacTGaTGTGaGTccGGaacGaacacaTTGcGaaaTGaGccaaTGaaGaGacGcacaacTTaGaaacTTaaTcTaGGacacTcGGGaGGccGGcaGaTcGTcTGGacGTGaaTTacGccTTTccGaaccaaTGTcTcacTGaGacaaGGccTaTaaTaaccccGTcaGTccGTaGTTTcGTTaTcTaTGTacTcaaTaaaaacGGTaccacGTaGTGTcGTaGcaGcTGaTTGaaGTGaTacaGTGaaTTccGcacaaaGGcTGGTcTTacGGaaaGaaccccTTGaTaaaTTaGcccaTTccGaGccTaaccccTTcaaaGaGTGacGacTTcacGGcTTaGacccaTacccacGTaTGTTcTTacGGaaaGaacaccGGGaGcaaTTaGaaccGGaaTaTccGcccacaGTGccTGaGTaTcGGcGGGTacGacGccGGTacTacacacTGcacaTcTTcTTGcaGGcaGcacaGcaccaaTTTcTacaTGcTcaccTGacTaTaaTacccaaGTGcaTccTTaTTTTcTGTaGcGcTGaTGTacGGacTacccTaaaaacTGaaGGccTGaaaaGaGTacaGTaTGccTcTcaGcaacccGTaGGGTaGGccGGcacGcaaccaGTTcGacaTGcTaaccTTaaTaGccTcacacaTGccTcTcTTacccTcTTTccGccTGTaGaaaGGaTaccaaGcTTTcaaGaccccaGaGcGacaGGaTcccaTTacGcGcGGcGTGcacGcacccaTTGcTcaaGGcGaaacTGcaGaGaaTcacaacTccTaccaTTcaGcGaTTaaacGcTGGcaTaaGTTcTacacGacacaaTTaTGTGcTGccGTaacTccaccaTacGcaccGTcaGcTcGTacaaGcGTGcTGccGGaaGcGaGGaTTGcaaTacaaaaTGacaTccGTaGGaaaTGcaGaTcTGTaGGGaaTcaacaaTTcGGaGcGTcTccGaGTGacTGaTTTaGaccaGccccacTTaGcaGcGGcGGTcccGaaaacaTTTaGaacGGaGaacaTGaaGaTaGTaTccGcGGTcaTccaGacacacGTaaGaGaTTTTcaTaGGaaGcGaGGTcaGTaaGccaccaTTcaaaTaGGcTGTccGTccGccaaGcccaccTGaccGGcTTaTTacaGGaGGTTaTTGaGaTaTTacTcacGGccTaTcTTacTccaaGcaccacGTGcTcaaTGaTcaaaGGccGcGaTTcTacGaGTTacTaccGaaaccaTTTaaGGcTTcGcaTaGTcaGGTaGTcTcaacTGGaGccacGcTTTaaaGcaaccaGcGcGccaGGaTcccaGTcaTcTaGGaTcaGaGGTcaTacaGcaaccaGTcaGcGaGTTGcaGaTGacGaGaGTGaaGGaaGacccacTTTaGTGcTGcaTaGcTGGacGcaGGccGcGccGaaacacTGacaGTaGGaGTTGcGTTaTGacGGacGaGcGTGcaTaaGTaaTcGaGGaaGccaaGacacccGTaccaTcTGaGTTaaGGccGaacaTaccacaGGGaGcacGTaGcccaGTaaGaTcGGTGcaTccTacacccGTaacGGcTGcGGGTaTGGcGcGaTGaGTaacTTacGaaccTaaaacaTTGcaGTcGGaaGcGaGTccGcTcaTaacaccTTcGGTGaTGaTGGcaTGcGGaccGGGGaaTacGccaaacTGGaTTGaTGaTaacaGGacaaTcTGGcGaaacGaacacaTTTcTGGcGTccccGcGTTcaGGacTccccccTGcaaTTaGTaTTacaGGaTGGTaTTTccGGaGTaaGaTaaTcGTTcacGcccacaTccGacTcTGcTTGcaaGacaacaTGTaTcccGGaTcaaaTGaGcaTcGTTaaTGaaGacaccaGTGcGGGcTGccaaTcTTTTacGccGaaTTGccTacaccaGTGcTaacTTaGccccTGcaTaTaaGaacaaaGGGaGGGcTGaTccGcGGTacGGcGTcaGacaGGcTTTTaTGaGTaTcaTccaaccGTcacaTcTTaTTTccGGccTaaaaGccccccGGcGcTGcTTcGTGccTGaTGTTcGTTcGTGaGTcGTccaTGcaGcGcGTccGaccTTccGTGaTGccGaTcaGcaacaaTTaGGTTcGTaaTTaaaTaccaaaTGGaGacaTGcTaacaTGcaTaTacTccaccaTaacTGcaTGaGaaGcGTTacGacGGTcaTGcTGTcTaaacTacaccaGccTTaTcTTcaTaGaTTaGTTaacGcaccccTGGaGGTcGTaaGcTaGGGacTccTTacTaGaaGaaaaaaTTcaGaccTTacTcTcGTTaaTGaGTTaGacaTTTaaGccGTcGGGGcTTTTccTaGTccTcTaTTccGccccGaGGTcacGcacacacTccaaacTcGaacGaGTTcTcGaTGcaGcGcGGTcTcacTGTGaTaaGGaaacGaTGcTTaacTTaacTTcTGaGGGGaTGccacGcTTGaTcaaGTaGGccaaGaacaccTGaacGTcTGcccaTcGGcGTcTaTGaaGaGcaGcccaccTTGcTaaaGTcGTGGcaGacccaaGGTcTcccTGaTccaaGTaaTaGaaGaacaaaTGacaaTcGTcGacTaGTacGacccGaaccacGGaGGGGcTTcaTGaaaTaaacccGTcGGaTcTTccccTaTTaTTTccaGacaaacGGcaacGaGTcaTTacGTGaGaccGTaaTaGaGGTacGacaTaccaacGGGaTcacGTcTaaccGTcaTaGccGaacccaGTccTTccGTcGTcacGTaTGGTcGTaTGTTcGGacTcaacGcccaacGTGaGcccGTcTcacaGGccccGaTTGaTccaaTcaacaaGGcaGcGaGTcGGTccTGcaTcaaTTaaGaTcTTaaGacaaGacacacGGGaTaaaTTcGccccTTccTcGccTccaacaTGccTGccGTaGGGGaTTTcTcTcTGGcaGcaTTTaGcacTTcTcccccTacccaaGcaaacGcGTccTGTcGGacTcTaaTccccacGGaGGGTcTTacGGaccGccaaaaGcaTGaGaGTccacGcTTcTGTcacTcTGGaacTacaccaTaTaTcaaGGcTTTTaGTccTTTcTGacGaGcGTGaGaacGTcGcacaTTccGcGcTGGcaGcaaGcacaaaGGTcTGTaTTaTcaGcGTGcTcccGGaTaccacTccaccaTaTGaaacTGaTTTGcGTaTGaccTTaGGTTaTTGcTaaaGGaTTacaaTccTGTcaTccacacGGGcGaacTTaTcacaTGacTcGcaTaccaacGTTaGcaaTGTcTTGaTGcGacGaGGaTTTcacTacTGTccGaaaccaGTcGccacTTccGcGccTcaaacaTTccTccaGTcaTaTaTGTaaTTaGTcaaGTcGGccTcTcGGaGTTccGGccGccaTGacTaGcGTaaGaaccTcaccaaTGcGaaGcGGaTGGcaGGGcTaccGTcGGTGacTacaaacTTGaTcacGTaTccccTGaaGcTcaTaaacacTTGaGaTaTGcTTGccTGaaGcacGTaaGcGcGTGaaTcaGTTcTTGaGTaGTTGaTGTcaTaaTGcTTcacTGacTaaacTccccccGTaacaGcTGcTGGaaGGccGaccaGccccaaTGTccTccTTacTcTcTTTaGcaaGTTaaGacTTaTacTcGTccGcGcTGGaTTacGTaaTcGaTGccTccaaTcacccaTTTaGaacTTaGaaccGTccGcGcaTcaaaccTGTacTcaTTacGcTcGGcTGaGaTGacacGcTTaTacGcGTcTTTcaTGTacGTacTcaccccTGaGGGTcGGacTGacaGccacccTTcTTaTaGGacTaGcTGcGTGacaTacccaaTGaGaGGcGGaTaaGcTGcGGcccTTaGGaacTTaaGaGcTTccGaaacGacaaacGTcaaGccGTGGccGaaGcaaaacTTGaTcaaGGcTacacTGaaGcGacTccacccTTaaTcaaGGccGcTaTGaGTcaaTGGaGcTcTTaaTTTaGGacGcTccTaGTTcccTcaacccTacGaaaaGTacTcTacTccccccGGaGTaTaGTaGaaGcTTcGGaaaTTaGTcaaTTcaTcGaGGcaGacccTcaaacaGGGcGacaTTcTcaacTTaaGaGaGTcGcaGcGTGccGaacTacccaaTTccaGacTTaTGGTcTTaTTTacTTaaGcGaGTGacGGcaTaacccaTGaGTcccGTaGaaGcGGcTaTGcGGacGaGccGccccccTGaccTTaGGaGGGGcTGTaaTcaTTcGTTcaaGacaaaaTTaTGGTcTTaGGTaacTacccccTGccaaTccTccacacGTcaTTTaTGGacTacGTcTccGaTTaGGTccGTaaGcacGTTcaGTaGTTaTccaTTaTTTTaTGaGGTccTGcaTcTacGcTGTaacGacacccTcGcTcTaTGTccccaGGcTTGTcGGcGTGaccGcacaacTGcGacTcGGGcGcacaTcaGGGccTcccccaTGcTcacaTTaaGaTccTcacaacTGTcaTccGGcaGcGaTTaGTccaGTcaTaTaGGaaccTaGGGacGTcGTccGcTaGGacTacaaTcccccaTGaGcaccGGaTcaGaTTGccTGacGaaacaaGGcGGTTaTTGaGTTcGTaTGTaccGccacccGGcccTccGGcTTcacTGcTGGTaGTaGTTGcTTccGcacaGcacaccGTcaccTcGGaGTTcaGTaaTcaccTccacacTTTcTTGcGTTcaTaaGTcGGGTaTTGcTaccGTacGaTaaGcccaaaGTaGcaGaTGcTGGaaaTaaacacTGTcTaaaTTcTccaaTGaaGcTccTcaaaaaGGaGGcacGGcacaGcTTcTTTaaTTcaTTTcGTGcGaGcGGaaccGcGTcaTGGcTGcaGaTaaGacccacGTaTTGTaGGccGTcaaGcaacaaTTTcTcaaTGaTcaccGTccTcTccTacaacaTGaaTTGcTGcGTGGaGTacGaacTGGccGTccGcaGTGaaTcaacccTGGaGcacGTaTaacaTTTaGaTcGGTcaGTaaGcaaaaaGGacaGTaTTTccGacGTaaGaTcTGccccTaTGGaGccaTTcTacTaGGcGGGacTGacGGTaaTcacaacGTGcGaaaGTaTcaccTGccTcGccGaaaaaaGGcaTTaaGTaTTccaTTacTaTaTGTccTTaGTaGccacaGccaaacTTcTGTGaGGacTTaccGcaaaacTGGaTcacTTcGaaccTGccTcGccTcccaaaTGaaaGGaGGGcTaTcGGGcaGaaTGTaaGacTTacGaTcTTcTTGcaGTTaGaacaGaaccaaGccccaTaGTaaTTGaGTaaTaGacTcacaccGGaTGTGcGGccGTaaaGccacccTacTTcGcTGacTaGaGTaGGTaacTcTTGc